Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet?

Vereisten voor u als de werkgever

Bij ontslag op staande voet komt het nauw. De vereisten die de wet en de rechtspraak daaraan stellen zijn:

  • er moet sprake zijn van een dringende reden, bijvoorbeeld misleiding, bedreiging, het begaan van een misdrijf in de uitoefening van de werkzaamheden, dronkenschap (op het werk) na gewaarschuwd te zijn (de opsomming is niet volledig),
  • ‘onverwijlde mededeling’, dat wil zeggen dat de werknemer er vrijwel direct van in kennis moet worden gesteld dat het gewraakte gedrag tot ontslag leidt,
  • een onderzoek mag worden ingesteld als er alleen nog sprake is van een vermoeden van ernstig verwijtbare gedragingen. Na uitslag van dit onderzoek moet de werknemer direct erover worden geïnformeerd,
  • de mededeling moet schriftelijk gebeuren en de reden van het ontslag moet daarin vermeld zijn.

Reden voor ontslag

Onlangs dreigde een notaris een medewerker op staande voet te ontslaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht. De medewerker werd direct geschorst, omdat nader onderzoek nodig was. De notaris meende dat het onderzoek ertoe leidde dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd was. Er volgde een gesprek met de medewerker en zijn advocaat. De advocaat vond het ontslag op staande voet onterecht en hield de notaris voor dat een procedure over ontslag op staande voet hem duur zou komen te staan.

Wees duidelijk

De notaris haalde bakzeil. De medewerker had dat kennelijk anders opgevat en begon een procedure. Hij legde zich weliswaar neer bij het ontslag, maar vorderde naast achterstallig loon een transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens verwijtbaar gedrag van de notaris eiste, totaal een vordering van zo’n € 40.000. Nadat de notaris de vordering van de medewerker had ontvangen, schreef hij hem een mail: hij had definitief besloten geen ontslag op staande voet te geven en bood mediation aan.

Leg schriftelijk vast

Omdat de medewerker een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de notaris vorderde, was het cruciaal te weten wat er tijdens de bespreking was gezegd: had de notaris een slag om de arm gehouden? Of had hij zich zodanig opgesteld dat er geen twijfel mogelijk was aan het ontslag? De kantonrechter vond dat hij nog geen beslissing kon nemen, omdat verder onderzoek nodig is.

Tip: Leg besprekingen en beslissingen schriftelijk vast.

Tip: Ontslag op staande voet is ingrijpend en moet zorgvuldig gebeuren. Schakel altijd deskundige hulp in.

Stel uw vraag

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden